Twój cyfrowy system zarządzania flotą maszyn sprzątających


FFM to FIMAP Fleet Management, czyli system inteligentnego zarządzania flotą maszyn sprzątających.
FFM umożliwia podłączonym do niego maszynom przesyłanie wszelkich informacji, za pomocą których możesz zwiększyć
rentowność posiadania i eksploatacji floty.

Dzięki cyfryzacji dokładnie wiesz, co robią twoje maszyny FIMAP – system FFM odbiera od nich wszystkie
istotne informacje, w tym gdzie maszyny są, jak pracują, jakie mają osiągi, jak wygląda ich ślad środowiskowy. Dane te
można odczytać dla poszczególnych maszyn lub całej floty w rozbiciu na obiekty sprzątane lub zmianę pracy operatorów.

FFM daje ci pełną kontrolę nad twoimi maszynami. Możesz dzięki niemu w pełni zapoznać się w jaki sposób realizowane są
zlecone tobie usługi sprzątania, w jaki sposób można poprawić rentowność i wydajność usług – wszystko to dzięki twardym
danym z rzeczywistej eksploatacji, do których użytkownik ma zawsze dostęp – poprzez portal internetowy FFM lub aplikację
mobilną My.Machine.


ZALETY


KOSZTY

 • Racjonalne zagospodarowanie floty maszyn
 • Wzrost skuteczności planowania usług sprzątania
 • Zrównoważony podział nakładu pracy między maszynami
 • Skraca czas realizacji usług sprzątania, zwiększając ich rentowność
 • Zapobiega przestojom i awariom, a także skraca czas obsługi technicznej – chroniąc przed
  zaniedbaniem maszyn
 • Zmniejsza koszty – nawet do zera – usterek od niewłaściwego obchodzenia się z akumulatorami
  maszyn

BEZPIECZEŃSTWO

 • Wyklucza korzystanie z maszyn bez pozwolenia
 • Umożliwia kontrolę dostępu do każdej z maszyn w systemie
 • Ogranicza ryzyko niewłaściwej eksploatacji
 • Pozwala dostosować uprawnienia operatorów do dostępu do konkretnych parametrów maszyn
 • Chroni przed kradzieżą dzięki satelitarnemu systemowi śledzenia położenia

PRZEJRZYSTOŚĆ

 • Umożliwia analizę wykorzystania maszyn we flocie
 • Pozwala na ocenę wykorzystania poszczególnych maszyn
 • Możliwość analizy przebiegu i wyników każdej z usług sprzątania
 • Przedstawia szczegółowe informacje o wykorzystaniu każdej maszyny i wielkości zużycia energii,
  wody
  i detergentów
 • Podaje dane o oddziaływaniu na środowisko każdej z maszyn, całej floty, lub usługi wykonanej
  na
  konkretnym obiekcie
 • Możliwość tworzenia raportów wedle kryteriów użytkownika
 • Sygnalizuje nieprawidłowości w eksploatacji i usterki

OBSŁUGA TECHNICZNA

 • Możliwość planowania konserwacji technicznej względem intensywności eksploatacji maszyny
 • Pozwala utrzymać stałą wydajność floty i uniknąć nieoczekiwanych kosztów
 • Wszelkie nieprawidłowości sygnalizowane są z informacjami niezbędnymi do skrócenia czasu
  przestoju
  do minimum i maksymalnego ograniczenia kosztów napraw
 • Pozwala ustalić konieczny zakres szkolenia operatorów maszyn


FFM – FUNKCJE

FFM umożliwia Tobie pełną kontrolę nad twoimi maszynami – zawsze i wszędzie. Chcesz wiedzieć, które z Twoich maszyn pracują w danej chwili oraz czy usługa sprzątania obiektu jest realizowana zgodnie z planem? Potrzebujesz informacji na temat ilości energii zużywanej przez każdą z maszyn? Odpowiedzi na temat prawidłowego użytkowania maszyny znajdziesz dzięki innowacyjnym funkcjom FFM.

SZCZEGÓŁOWA ANALIZA REALIZACJI USŁUG SPRZĄTANIA

FFM udostępnia wszystkie dane o pracy Twoich maszyn sprzątających w formie graficznej, dzięki czemu natychmiast ocenisz, czy operatorzy maszyn wykonują pracę terminowo i prawidłowo użytkują flotę. Możesz sprawdzić w jakim trybie pracuje każda maszyna, ile przepracowała w wybranym okresie czasu – w rozbiciu na poszczególne urządzenia lub przekrojowo dla całej Twojej floty.

TELEMETRIA

Usługa telemetrii pozwoli Ci szybko ustalić, co dzieje się z Twoimi maszynami. FFM na bieżąco przedstawia w postaci czytelnych, zrozumiałych wykresów dane o stanie maszyny, ułatwiając wykrywanie wszelkich nieprawidłowości. Możesz sprawdzić jak pracują poszczególne silniki i podzespoły każdej maszyny – pozwoli to zdiagnozować usterki i ich przyczynę, a zatem ułatwi planowanie napraw.

ALARMY O WYPADKACH

Funkcja zapisu „migawek danych” pozwoli CI zapoznać się ze stanem maszyny bezpośrednio przed wypadkiem i tuż po nim. Ułatwia to diagnozowanie charakteru i przyczyn awarii oraz usterek. Maszyna automatycznie przekazuje takie informacje do wskazanego serwisu, co znacznie skraca czas przywrócenia jej do należytego stanu.

CYFROWE ZARZĄDZANIE AKUMULATORAMI

System przedstawia dane o stanie akumulatorów oraz sposobie ich użytkowania i ładowania w postaci wykresu porównującego ilość ładowań niepełnych z pełnymi. Kontrolowanie przypadków niepełnego ładowania chroni przed przedwczesną, zbyt częstą wymianą akumulatorów na nowe, zmniejszając koszty utrzymania i negatywne oddziaływanie maszyn na środowisko.

KLUCZE ELEKTRONICZNE

FFM pozwala dostosować klucze dostępu do maszyn, dzięki czemu operatorzy będą mogli pracować wyłącznie z wybranymi przez ciebie modelami na stanie floty – chroni to przed użytkowaniem maszyn przez osoby niedostatecznie wykwalifikowane

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

FFM dostarcza informacji o oddziaływaniu poszczególnych maszyn lub miejsca wykonania usługi sprzątania na środowisko. Wykresy dostępne w systemie przedstawiają ilość energii elektrycznej zużytej na realizację zlecenia na sprzątanie oraz na ładowanie akumulatorów maszyn. Znajdziesz tu informacje o rodzaju zużywanych roztworów myjących, poziomie ich zużycia oraz przeliczniki na wielkość emisji CO₂ z każdej zrealizowanej usługi sprzątania. Zestawienia danych pozwolą na doskonaleni polityki ochrony środowiska w Twojej firmie.


FFM – URZĄDZENIA

Urządzenia systemu FFM łączą flotę w sieć, umożliwiając przekaz danych z maszyn do portalu i aplikacji mobilnej systemu. Dane przesyłane są łączami GSM, WiFi i Bluetooth, co gwarantuje najwyższą niezawodność i stabilność połączenia telemetrycznego oraz umożliwia odczyt danych z dowolnego terminala na całym świecie. Karta pamięci maszyny może rejestrować dane nawet przez 2 lata – dlatego nie ryzykujesz ich utraty bez względu na warunki pracy urządzeń.
GPS chroni przed utratą maszyny w przypadku kradzieży oraz pozwala ustalić, gdzie konkretnie znajduje się wybrana maszyna. Dzięki temu wiesz, czy trafiła na obiekt w terminie.
Elektroniczne klucze dostępu z chipami RFID pozwalają na kontrolę dostępu pracowników do Twoich maszyn, dzięki czemu operatorzy będą mogli pracować wyłącznie z wybranymi urządzeniami.


FFM – OPROGRAMOWANIE

Dane gromadzone przez urządzenia systemu FFM są dostępne na portalu sieciowym oraz w aplikacji mobilnej – w postaci czytelnych map, wykresów i raportów. Dzięki temu dokładnie wiesz, co dzieje się z Twoją flotą maszyn i możesz wydajnie nią zarządzać. Dane pozwalają na ochronę przed przestojami maszyn w wyniku nieprawidłowej eksploatacji.

Możliwe są różne zestawienia danych i raporty:

 • planowane raporty nieszablonowe – opracowane indywidualne według interesujących kryteriów
 • raporty z alarmów o wypadkach – pozwalające na ustalenie ich częstotliwości w wybranym okresie oraz na wykrycie przypadków niewłaściwego użytkowania maszyn
 • dane na temat stanu technicznego maszyn
 • raporty o konserwacji – przedstawiające historię obsługi technicznej floty maszyn i ułatwiające planowanie kolejnych prac konserwacyjnych, co wpłynie na ograniczenie przestojów i koszty utrzymania
 • raporty o wykorzystaniu maszyn – informujące o stopniu wykorzystania maszyn w Twojej flocie, co pozwoli na optymalne zaplanowanie podziału pracy w procesie sprzątania
 • raport optymalizacyjny – pomagające w zracjonalizowaniu wykorzystania floty, biorąc pod uwagę wydajność i dyspozycyjność maszyn, z uwzględnieniem czasu wytrzymałości akumulatora maszyny do kolejnego ładowania

POWIADOMIENIA

FFM informuje użytkownika natychmiast o stwierdzonych nieprawidłowościach, co pozwala zareagować na tyle szybko, by do minimum skrócić przestoje maszyn sprzątających. Powiadomienia takie przesyłane są e-mailem i uwzględniają rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości.


FFM – APLIKACJA MY.MACHINE

Aplikacja mobilna My.Machine umożliwia nadzorowanie floty poprzez FFM nawet poza biurem firmy. Dzięki niej w czasie rzeczywistym, za pomocą urządzenia mobilnego, masz dostęp do informacji najważniejszych dla utrzymania wysokiej wydajności pracy floty maszyn sprzątających. Możesz na smartfonie lub tablecie sprawdzić, gdzie są twoje maszyny, czy pracują zgodnie z planem, oraz czy sygnalizują nieprawidłowości. Masz dostęp do zestawienia zrealizowanych procesów sprzątania, dzienników pracy ładowarek akumulatorów maszyn, historii nieprawidłowości i usterek – dzięki temu dokładnie i zawsze wiesz, w jakim stanie jest każda z twoich maszyn.

W ramach aplikacji My. Maschine dostępne są następujące funkcje:

 • geolokalizacja
 • informacje eksploatacyjne dotyczące trybu pracy maszyny i ilości godzin przepracowanych w danym okresie czasu
 • dane na temat stanu technicznego maszyn
 • informacje na temat oddziaływania na środowisko
 • alarmy dotyczące nieprawidłowości działania maszyny z opisem rodzaju usterki oraz dnia i godziny, gdy do niej doszło
 • dane na temat cykli pełnego i niepełnego ładowania akumulatorów
 • zestawienie przeprowadzonych na maszynach usług konserwacjiKto pyta nie błądzi

Potrzebujesz fachowego doradztwa w doborze maszyn i urządzeń sprzątających?

Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji! Skorzystaj z naszej Szybkiej Wyceny a my przygotujemy dla Ciebie specjalną propozycję.

Szybka wycena